حذف درخواست سرویس توسط دانشجو

Image result for Delete request icon 

در صورتی که درخواست شما به درستی ثبت نشده است و در ورود اطلاعات اشتباهی رخ داده است، امکان حذف درخواست و سپس ثبت درخواست جدید ایجاد شده است. با مراجعه به پرتال بخش درخواست سرویس محاسبات سنگین جدول درخواست های فعلی، در سطری که مربوط به آخرین درخواست شما می باشد و ستون عملیات، آیکون مربوط به عملیات را انتخاب نمایید، گزینه حذف در این بخش قابل استفاده است.

در تصویر زیر مشاهده، گزینه های عملیات مربوط به هر درخواست قابل مشاهده می باشد.