معرفی محاسبات توری  و معرفی کامل محاسبات توری  ملی  و نحوه کار با ان

        Grid computing

present by  : Mohammad RezaGerami

مروری بر محاسبات توری   -  شبکه های توری و امنیت در ان ها  .زیر ساخت کلیدی -امضای دیجیتال- مرجع صدور گواهی نامه

 certification authority

      present by : sara khanchi

معرفی اولیه گرید و معرفی میان افزار های موجود به ویژه glite

middleware structure

present by:Masood MosalmanTabar

اشنایی مقدماتی ا لینوکس

linux

present by:Masood MosalmanTabar

 روش اضافه کردن کلاستر جدید به گرید

method of adding a new cluste

present by:mohamadreza Grami

برنامه نویسی موازی  و open mp

Parallel Programming

present by:mr froghi

 معرفی سیستم open mp  و معایب و مزایای ان -  همراه با مثال های برنامه نویسی

 OpenMP Execution Model

present by:mr froghi

 نحوه ارصال job برای  گرید

    How to send Jeb to Grid

present by:Masood MosalmanTabar

 مراحل انجام کار و دریافت نتیجه بر روی گرید

Steps and results 

present by  : Mohammad RezaGerami