شرایط درخواست سرویس محاسبات سنگین:

  • در حال تحصیل در مقاطع تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد باشید.
  • در حال استفاده از سرویس های محاسبات سنگین نباشید.
  • قبلا سرویس گرفته اید ولی مهلت شما خاتمه یافته و سرور شما خاموش شده است.