برای استفاده از سرویس محاسبات سنگین مرکز فاوا دانشگاه زیر، طبق فلوچارت زیر اقدام بفرمایید.

 

no fill3