مجموعه تحقیق و توسعه

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

درخواست سرویس محاسباتی

برای استفاده از سرویس محاسبات سنگین مرکز فاوا دانشگاه زیر، طبق فلوچارت زیر اقدام بفرمایید.

userRequesForHPC