مجموعه تحقیق و توسعه

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

همکاران مجموعه تحقیق و توسعه

Mr.Darabi

مهندس ایمان دارابی

کارشناس مسئول مجموعه تحقیق و توسعه

واحد پشتیبانی مرکز فاوا  Bildergebnis für linkedin

Zeinalpour

مهندس زینب زینالپور

کارشناس مجموعه تحقیق و توسعه

واحد پشتیبانی مرکز فاوا  Bildergebnis für linkedin