اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

تصویر تماس

دانشگاه فردوسی مشهد- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات -واحد محاسبات سنگین

آدرس:
دانشگاه فردوسی مشهد- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

تلفن: 38803270

فرم تماس