کاربران در صف
43
کاربران در صف:
کاربرانی که درخواست خود را از طریق پرتال دانشجویی ارسال نموده و استاد مربوطه درخواست را تایید نموده است، درون صف قرار می گیرند. در این بخش تعداد کل افراد درون صف مشخص شده است.
کاربران فعال
51
کاربران فعال:
تعداد سرویس های فعال معادل تعداد کاربرانی است که هم اکنون در حال استفاده از سرورهای محاسبات سنگین می باشند.
مجموع کاربران
2145
کاربران سرویس دهی شده:
این عدد نشان دهنده تعداد درخواست هایی است که در طول مدت فعالیت مرکز محاسبات سنگین، پاسخ داده شده و سرور به آن اختصاص داده شده است.