CPU USAGE
این نمودار نشان دهنده تعداد هسته های اختصاص داده شده به کلیه کاربران سرویس های محاسبات سنگین نسبت به تمام هسته های سرورهای محاسبات سنگین است. با توجه به ویژگی CPU Overloading در زیرساخت های پردازش ابری در اکثر مواقع این نسبت بیش از ۱۰۰٪ می باشد. برای سرویس دهی بهتر load سیستم به عنوان معیار تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد.
CPU
RAM USAGE
مجموع میزان RAM تخصیص داده شده به کاربران فعال نسبت به کل RAM موجود روی سرورهای محاسبات سنگین را مشخص می کند.
RAM
DISK USAGE
مجموع میزان دیسک تخصیص داده شده به کاربران فعال نسبت به کل دیسک موجود روی سرورهای محاسبات سنگین را مشخص می کند.
DISK